สผ.รับรางวัล DIGI DATA AWARDS 

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ สพร. จัดกิจกรรมมอบรางวัล DIGI DATA AWARDS
ขึ้นเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรมอโณมา กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้เกิดการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล ภายใต้แนวคิด “Data Driven Organization”

ปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนดังกล่าว คือ การนำชุดข้อมูลที่หน่วยงานภาครัฐจัดเก็บและรวบรวมไว้ มาเผยแพร่ให้กับประชาชน  การสร้างวัฒนธรรมการนำข้อมูลมาช่วยในการตัดสินใจ การสนับสนุนเจ้าหน้าที่รัฐให้เกิดความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน และการส่งเสริมความมีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรมจากการใช้ข้อมูลภาครัฐให้เกิดประโยชน์ และสามารถต่อยอดนวัตกรรมบริการให้สอดคล้องกับความต้องการของภาครัฐและภาคประชาชน

โดยภายในงาน มีพิธีมอบรางวัลให้กับหน่วยงานที่เปิดเผยชุดข้อมูลเปิดภาครัฐ ประจำปี 2565 ซึ่ง สผ. เป็น 1 ใน 49 หน่วยงานที่ได้รับประกาศนียบัตรชุดข้อมูลเปิดทรงคุณค่า 

สผ. จะได้พัฒนาชุดข้อมูลของ สผ. เพื่อนำไปเผยแพร่ในลักษณะข้อมูลเปิดภาครัฐ และนำไปสู่การแลกเปลี่ยน เชื่อมโยง และบูรณาการระหว่าง สผ. กับหน่วยงานต่าง ๆ และประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)