สผ. รับมอบแนวทางการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 17 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และผ่านระบบ (VDO Conference ) นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปกท.ทส.) เป็นประธานการประชุมมอบแนวทางการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมี ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รองเลขาธิการ สผ.) รักษาราชการแทน เลขาธิการ สผ. พร้อมด้วย นายประเสริฐ ศิรินภาพร รองเลขาธิการ สผ. ผู้บริหารหน่วยงานสังกัดกระทรวงฯ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว

นอกจากนี้ นายจตุพร บุรุษพัฒน์ (ปกท.ทส.) ได้เน้นย้ำถึงการดำเนินงาน ภายใต้นโยบาย ทส.ยกกำลังเอ็กซ์ ของนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) ในปีงบประมาณ 2565 ซึ่งเป็นปีแห่งการปรับตัวและฟื้นฟู (Adaptation and Rehabilitation Year “Adapt & Rehab”) โดยต้องปรับตัวเพื่อตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของประชาชนทั้งการปรับตัว/ปรับชีวิต ปรับสมรรถนะ ปรับการจัดการ ปรับการสื่อสารสร้างความเข้าใจ ตลอดจนปรับให้ประชาชนเป็นศูนย์กลาง สานสัมพันธ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อความสุขและรอยยิ้มของประชาชน ในส่วนของ สผ. ปกท.ทส. ได้เน้นการทำความเข้าใจการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 26 (COP26) ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม – 12 พฤศจิกายน 2564 ที่เมืองกลาสโก สหราชอาณาจักร ประเทศอังกฤษ

ขณะที่การฟื้นฟู เป็นการฟื้นฟูเพื่อสร้างความยั่งยืน ความมั่นคงของประเทศ ให้เกิดความสมดุลโดยฟื้นฟูทั้งสมรรถนะในการทำงาน ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฟื้นฟูรายได้ประชาชนให้ครัวเรือนพออยู่พอกินและอบอุ่น ตลอดจนฟื้นฟูชุมชนให้เข้มแข็ง เกิดเศรษฐกิจฐานราก และสังคมมีสุข ทั้งนี้ เพื่อมุ่งสู่ 3 เป้าหมาย ได้แก่ 1. การสร้างเศรษฐกิจครัวเรือน สังคมมีสุข ชุมชนเข้มแข็ง
2.การมุ่งสู่เศรษฐกิจแบบใหม่ (BEG Model) และสังคมคาร์บอนต่ำ และ 3.การพัฒนาระบบ Digital platform และการนำนวัตกรรม เทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการ

จัดทำและเผยแพร่โดย กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม