สผ.รับมอบเจลแอลกอฮอล์ ร่วมป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) ได้มอบแอลกอฮอล์เจลให้แก่ สผ. โดย ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช รองเลขาธิการ สผ. รับมอบสิ่งของเพื่อใช้ป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม