สผ.รับมอบเจลอนามัยและหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

เมื่อวันอังคารที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๒๐ น. ณ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้มอบเจลอนามัยและหน้ากากอนามัย ให้แก่ สผ. โดย ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการ สผ. และ ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช รองเลขาธิการ สผ. รับมอบสิ่งของเพื่อใช้ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม