สผ.รับมอบกล้องถ่ายภาพความร้อนจาก บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วย ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับมอบกล้องถ่ายภาพความร้อน สำหรับใช้วัดอุณหภูมิร่างกาย (Thcmoscan) จำนวน ๒ เครื่อง เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยมี นายเรืองศักดิ์ วงค์วันดี ผู้จัดการฝ่ายจัดการสิ่งแวดล้อมโครงการ และนายวิทยา อุดมวงศ์วิวัฒน์  ผู้จัดการ ส่งมอบอุปกรณ์ดังกล่าว ในนามตัวแทนของ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เมื่อวันพุธที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๓๐ น. ณ อาคารทิปโก้ ๒

จัดทำและเผยแพร่โดย กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม