สผ. รับฟังความคิดเห็นต่อผลการวิเคราะห์ ผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคม จากการดำเนินมาตรการตามแนวทางการลดก๊าซเรือนกระจก

      

สผ. โดยกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (กปอ.) ร่วมกับบริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาโครงการ ได้จัดการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อผลการวิเคราะห์ผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคมจากการดำเนินมาตรการตามแนวทางการลดก๊าซเรือนกระจก ภายใต้ยุทธศาสตร์ระยะยาวในการพัฒนาแบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำของประเทศ (LT-LEDS) เมื่อวันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องกมลทิพย์ บอลรูม ชั้น 2 โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ โดยมี นายจิรวัฒน์ ระติสุนทร รองเลขาธิการ สผ. ให้เกียรติกล่าวเปิดการประชุม นายธีรพงษ์ เหล่าพงษ์พิชญ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์ กปอ. นำเสนอยุทธศาสตร์ระยะยาวฯ และที่ปรึกษาโครงการ ได้นำเสนอแนวทางการวิเคราะห์และผลการประเมินผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคมจากการดำเนินมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกภายใต้ยุทธศาสตร์ระยะยาวฯ ในประเด็นสำคัญด้านเศรษฐกิจ เช่น GDP รายได้และการลงทุนของรัฐ การกระจายรายได้ เป็นต้น ด้านสังคม เช่น การจ้างงานและอาชีพ การศึกษาและการพัฒนาทุนมนุษย์ รูปแบบการบริโภคและวิถีชีวิต เป็นต้น รวมทั้งมีการวิเคราะห์ผลกระทบของมาตรการเพิ่มเติมจากยุทธศาสตร์ระยะยาวฯ ได้แก่ มาตรการปรับปรุงการทำนาข้าวเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก นโยบายภาษีคาร์บอน โดย สผ. จะนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้จากการประชุมไปปรับปรุงผลการศึกษาให้มีความครบถ้วนและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ก่อนนำไปจัดประชุมเพื่อเผยแพร่ผลการศึกษา ในเดือนสิงหาคม 2565 ทั้งนี้ มีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบัน สมาคม และหน่วยงานวิชาการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม จำนวนประมาณ 130 คน  

จัดทำและเผยแพร่โดย
กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)