สผ. รับพระราชทานพระพลังแผ่นดิน ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 น. ณ บริเวณชั้น 10 อาคารทิปโก้ 2 ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการ สผ. นางอินทิรา เอื้อมลฉัตร ผู้อำนวยการกองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และนางกัลยาณี ราชศรีเมือง ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาแหล่งน้ำและเกษตรกรรม เข้ารับพระราชทาน “พระพลังแผ่นดิน” ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อันนำมาซึ่งความเป็นสิริมงคล และเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานต่อไป

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)