สผ. รับข้อสั่งการเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจการดำเนินงานเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย

เมื่อวันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2/2565 โดยมี นายอนุชา สะสมทรัพย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายยุทธพล
อังกินันทน์ ที่ปรึกษา รมว.ทส. นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการ รมว.ทส. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการ สผ. และ รองเลขาธิการ สผ. นายประเสริฐ ศิรินภาพร นายมนต์สังข์ ภู่ศิริวัฒน์ และนายจิรวัฒน์ ระติสุนทร รวมทั้งผู้บริหารในสังกัด ทส. เข้าร่วมประชุมฯ

          โดยในที่ประชุม รมว.ทส.ได้กล่าวถึง การดำเนินงานเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย ขอให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) และกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) เร่งสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อให้คนไทยตระหนักถึงความสำคัญของปัญหานี้ให้มากขึ้น

    ส่วนการส่งเสริมการปลูกป่าเพื่อเป็นแหล่งกักเก็บคาร์บอนขอให้ส่งเสริมการทำงานของทุกภาคส่วนให้มีการปลูกป่าในพื้นที่ป่าธรรมชาติ ป่าเศรษฐกิจ และพื้นที่สีเขียวในเขตเมืองและชนบท ทั้งพื้นที่ที่มีศักยภาพอยู่แล้วและพื้นที่ที่ต้องหาเพิ่ม ให้มากขึ้น      นอกจากนี้ ที่ประชุมฯ ได้รับทราบความก้าวหน้าการจัดตั้งหน่วยงานระดับกรมเพื่อแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การเตรียมการจัดการประชุมภาคีการขับเคลื่อน การปฏิบัติงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย (TCAC) ที่กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 – 6 สิงหาคม 2565 ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน และความก้าวหน้าการดำเนินงานภารกิจที่สำคัญของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)