สผ. ระดมบุคลากรขับเคลื่อนองค์กรแห่งการเรียนรู้

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุม 1001 ชั้น 10 อาคารทิปโก้ 2 โดยมี นายจิรวัฒน์ ระติสุนทร รองเลขาธิการ สผ. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ สผ. พร้อมด้วยผู้แทนกองและกลุ่มอิสระ จำนวน 40 คน ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ สผ. ได้พิจารณาการจัดกิจกรรมวันการจัดการความรู้ สผ. (ONEP KM Day) ขึ้น ในวันที่ 16 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 10 อาคารทิปโก้ 2 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากร สผ. เข้าใจถึงความสำคัญของการจัดการความรู้องค์กร และมีส่วนร่วมในกิจกรรมวันการจัดการความรู้ สผ.ซึ่งมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิเช่น การจัดบูธภารกิจและผลงานที่สำคัญของกองและกลุ่มอิสระ (OPEN House), การบรรยายให้ความรู้เรื่อง“Nudge หรือเศรษฐศาสตร์เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม”, กิจกรรม ถาม-ตอบ ชิงรางวัล เป็นต้น

จัดทำและเผยแพร่โดย

กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์   สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม