สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สผ. ยกระดับการอนุรักษ์และฟื้นฟูย่านชุมชนเก่า เพื่อตอบสนอง “ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี” ร่วมผลักดันการประกาศย่านชุมชนเก่าแม่ฮ่องสอนเป็นมรดกจังหวัด ร่วมกับภาคีเครือข่ายการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมสู่ประโยชน์ของประชาชนอย่างสมดุลและยั่งยืน

วันที่ 4 กรกฎาคม 2567 นางกิตติมา ยินเจริญ ผู้อำนวยการกองจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม พร้อมเจ้าหน้าที่ สผ. ดำเนินการสำรวจพื้นที่ย่านชุมชนเก่าบ้านปางหมู และย่านถนนสีหนาทบำรุง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูย่านชุมชนเก่า ผศ.ดร.ปูรณ์ ขวัญสุวรรณ จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการนำเสนอย่านชุมชนเก่าเป็นมรดกจังหวัด วันที่ 5 กรกฎาคม 2567 เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 1/2567 โดยมี นายชูชีพ พงษ์ไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมพญาพิศาลห้องสอนบุรี ชั้น 2 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีอนุกรรมการฯ ประกอบด้วย โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ธนารักษ์จังหวัด วัฒนธรรมจังหวัด ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ประชาสัมพันธ์จังหวัด ฯลฯ รวมทั้งสิ้น 40 คน เข้าร่วมการประชุม ที่ประชุมมีการนำเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ เรื่องการขับเคลื่อนภารกิจการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมจากส่วนกลางสู่ส่วนท้องถิ่น คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมประจำจังหวัด และผลการดำเนินงานระหว่างปี พ.ศ. 2561-2567 ของหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน ต่อมาได้มีการพิจารณา เรื่อง การนำเสนอย่านชุมชนเก่าจังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 6 ย่าน ได้แก่ 1) ชุมชนบ้านต่อแพ 2) ชุมชนบ้านปางหมู 3) ชุมชนบ้านป่าแป๋ 4) ชุมชนบ้านเมืองปอน 5) ชุมชนบ้านรุ่งอรุณ 6) ชุมชนบ้านห้วยเสือเฒ่า เพื่อประกาศเป็นมรดกจังหวัด ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการให้ประกาศย่านชุมชนเก่าทั้ง 6 ย่าน เป็นมรดกจังหวัดแม่ฮ่องสอน และให้ ทสจ. สร้างความรู้ความเข้าใจกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ก่อนนำเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนลงนามในประกาศมรดกจังหวัดต่อไป “เพื่อเป็นการสนับสนุนการยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อม คุณภาพชีวิต และเศรษฐกิจชุมชน ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 5 แผนแม่บทประเด็นที่ 6 “พื้นที่เมืองน่าอยู่อัจฉริยะ” ในการพัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรม และอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่มีการบริหารจัดการตามแผนผังภูมินิเวศอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศสู่การพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืน”

จัดทำและเผยแพร่โดย กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณรับได้กับเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ยอมรับ อ่านเพิ่มเติม

Privacy & Cookies Policy
slot online situs slot gacor hari ini daftar istanaslot https://buletin303.com/ https://134.209.107.98:777/ https://188.166.233.138/

https://gangster4d.netlify.app/

gangster4d slot

gangster4d

https://cutt.ly/meozcUaw https://cutt.ly/Ieozc9W8 https://cutt.ly/Teozc688 https://cutt.ly/GeozvyZf https://cutt.ly/FeozvpGX
Skip to content