สผ. มุ่งเป้าขับเคลื่อนทางยุทธศาสตร์และพัฒนายุทธศาสตร์ขององค์กรในอนาคต

สผ. ร่วมกับ PACRIM เดินหน้ามุ่งเป้าหมายการขับเคลื่อนทางยุทธศาสตร์ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์ สผ. ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 โดยผู้บริหาร สผ.ร่วมกันกำหนดตัวขับเคลื่อนทางยุทธศาสตร์ (Driving Force) และพัฒนายุทธศาสตร์เชิงรุก เชิงรับ มุ่งสู่เป้าหมายการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนในอนาคต

จัดทำและเผยแพร่โดย

กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Skip to content