สผ.พร้อมสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อมการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านมลพิษ ครั้งที่ 8/2565

           สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม (กบก.)
ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านมลพิษ ครั้งที่ 8/2565 เมื่อวันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565
เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 1002 ชั้น 10 อาคารทิปโก้ 2 โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ธเรศ ศรีสถิตย์ เป็นประธาน
นายมนต์สังข์ ภู่ศิริวัฒน์ รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นรองประธาน
และ ดร.ณัฏฐนิช อัศวภูษิตกุล ผู้อำนวยการกองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม เป็นกรรมการและเลขานุการฯ การประชุมครั้งนี้มีการพิจารณาเรื่องที่สำคัญ คือ โครงการต้นแบบ Zero Waste จังหวัดภูเก็ต ดำเนินการโดย เครือข่ายอาสาสมัคร พิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน จังหวัดภูเก็ต โดยมีมติเห็นชอบในหลักการของโครงการ โดยให้ฝ่ายเลขานุการประสานเจ้าของโครงการดำเนินการปรับแก้ไขตามประเด็นข้อคิดเห็นของคณะกรรมการฯ และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ ในครั้งต่อไป  บมจ. ธนาคารกรุงไทย (ผู้จัดการกองทุนสิ่งแวดล้อม) ขออนุมัติวงเงินกู้จากกองทุนสิ่งแวดล้อม เพื่อดำเนินโครงการระบบจัดการเชื้อเพลิงชีวมวล และมลภาวะทางอากาศ ของบริษัท เอเบิล อิสเทิร์น พาเลท จำกัด อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยมีมติเห็นชอบในหลักการ และนำเสนอต่อคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อมพิจารณา ต่อไป โครงการสนับสนุนสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด และสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษ เพื่อบริหารโครงการส่งเสริมชุมชนในการคัดแยกขยะ และจัดการน้ำเสียที่ต้นทาง บนพื้นที่เกาะ ดำเนินการโดย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยมีมติอนุมัติจัดสรรเงินกองทุนสิ่งแวดล้อมให้แก่ 1.สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อสนับสนุนให้แก่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด (ทสจ.) จำนวน 16 จังหวัด ได้แก่ นนทบุรี ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด ฉะเชิงเทรา ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ภูเก็ต ระนอง ตรัง พังงา กระบี่ สตูล และสงขลา)และ ๒.ให้แก่กรมควบคุมมลพิษ เพื่อสนับสนุนสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษ (สคพ.) จำนวน 5 แห่ง ได้แก่  สคผ.6 นนทบุรี  สคพ.13 ชลบุรี   สคพ.15 สุราษฎร์ธานี   สคพ.15 ภูเก็ต  และ สคพ.16 สงขลา ซึ่งมีคณะอนุกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ สผ. เข้าร่วม ณ ห้องประชุมและผ่านระบบ Webex Meeting ประมาณ 20 คน

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณรับได้กับเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ยอมรับ อ่านเพิ่มเติม

Privacy & Cookies Policy
slot online situs slot gacor hari ini daftar istanaslot https://buletin303.com/ https://134.209.107.98:777/ https://188.166.233.138/

https://gangster4d.netlify.app/

gangster4d slot

gangster4d

Skip to content