สผ. พร้อมคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ โครงการเหมืองแร่ ร่วมตรวจสอบ พื้นที่โครงการเหมืองแร่โพแทซ ของ บริษัท ไทยคาลิ จำกัด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2565 สผ. โดยกองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กวผ.) พร้อมคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่ร่วมตรวจสอบพื้นที่โครงการเหมืองแร่โพแทซ ของ บริษัท ไทยคาลิ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ตำบลหนองไทร ตำบลหนองบัวตะเกียด ตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา จัดทำรายงานโดย บริษัท วี คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณารายงาน การเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โครงการเหมืองแร่โพแทซดังกล่าว โดยมี นายมนต์สังข์ ภู่ศิริวัฒน์ รองเลขาธิการ สผ. ประธานคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ โครงการเหมืองแร่ พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนกรมอุสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เจ้าหน้าที่ กวผ. ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 11 (นครราชสีมา) โดยโครงการเหมืองแร่โพแทซ
ของ บริษัท ไทยคาลิ จำกัด นี้ เป็นการผลิตแร่โพแทซ ซึ่งใช้เป็นประโยชน์หลักในการผลิตแม่ปุ๋ย โพแทซเซียม (K) หนึ่งในธาตุอาหารหลักของพืชผลทางการเกษตร
ซึ่งพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยเป็นแหล่งทรัพยากร
แร่โพแทซชั้นดีแห่งหนึ่งของโลก การดำเนินโครงการจะมีส่วนช่วยลด
การเสียดุลการค้าในการนำเข้าแร่โพแทซจากต่างประเทศ และช่วยลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรไทย นอกจากนี้ ยังสามารถส่งออกแร่โพแทซเพื่อนำรายได้อีกทางหนึ่งด้วย

จัดทำและเผยแพร่โดย
กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)