สผ.ผลักดัน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

สผ. โดยกองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ (กลช.) จัดการประชุมคณะทำงานดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (อพ.สธ. – สผ.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันพุธที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑๐๐๒ ชั้น ๑๐ อาคารทิปโก้ ๒ โดยมี  ดร.จิตตินันท์ เรืองวีรยุทธ ผอ.กลช. เป็นประธานคณะทำงาน ผู้แทนกองและผู้แทนกลุ่มงาน ภายใต้ กลช. ร่วมเป็นคณะทำงาน และนางภัทรินทร์ ทองสิมา ผอ.กลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์ กลช. เป็นฝ่ายเลขานุการ การประชุมครั้งนี้มีการพิจารณา เรื่องที่สำคัญ ได้แก่ การจัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติงาน อพ.สธ.- สผ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และการทบทวนแผนแม่บท อพ.สธ. – สผ. ระยะ ๕ ปีที่เจ็ด (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙) ทั้งนี้ เพื่อสนองพระราชดำริในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช และมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน ทั้งนี้การประชุมดังกล่าว มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน ๒๐ คน

จัดทำและเผยแพร่โดย
กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)