สผ. ผนึกกำลัง ร่วมยกทัพ ทส. สัญจรพบประชาชน ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2565 เวลา 17.00 น. นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) เปิดงาน “มหกรรม ทส. พบประชาชน” ภายใต้แนวคิด “ทรัพยากรสร้างคุณค่า พัฒนาคุณภาพชีวิต ปลุกจิตสํานึก รักสิ่งแวดล้อม พร้อมมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ” ครั้งที่ 2 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-3 ธันวาคม 2565 ณ หน่วยฝูงบิน 416 (สนามบินเก่า) จังหวัดเชียงราย โดยมีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (เลขาธิการ สผ.) คณะผู้บริหาร ทส. และเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานในสังกัด ทส. ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมรับฟังปัญหา และรับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชนในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียง ทั้งนี้ สผ. ได้ร่วมจัดนิทรรศการ รวมถึงให้ความรู้เกี่ยวกับ กองทุนสิ่งแวดล้อม กับการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และความรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผ่านกิจกรรมร่วมสนุก เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงองค์ความรู้และสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงในชีวิตประจำวัน นอกจากนี้ยังได้สำรวจความต้องการของประชาชน เพื่อให้ทราบถึงมุมมองของพี่น้องประชาชนสำหรับนำไปกำหนดทิศทางการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยต่อไป

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)