สผ. ผนึกกำลังร่วมกับ ปตท. ปลูกจิตสำนึกรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 15.00 น. ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการ สผ. พร้อมด้วย รองเลขาธิการ สผ. นายมนต์สังข์ ภู่ศิริวัฒน์ และนายจิรวัฒน์ ระติสุนทร หารือร่วมกับ ผู้บริหาร บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) นำโดย นายประกาศ ชูศักดิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่วิศวกรรมและบริหารโครงการ นายอธิชย์ ธีรภัทรสกุล ผู้จัดการส่วน รักษาการ ผู้จัดการฝ่ายจัดการสิ่งแวดล้อมโครงการ และนางสาวปริตตา โรจน์วิรุฬห์ ผู้จัดการ สังกัด ฝ่ายจัดการสิ่งแวดล้อมโครงการ ในการดำเนินโครงการการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อสร้างสัมพันธ์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชน ในการร่วมกันฟื้นฟูสภาพป่าไม้ ให้ช่วยดูดซับก๊าซเรือนกระจก และนำไปสู่การลดปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยมีกำหนดดำเนินการในพื้นที่จังหวัดระยอง ในช่วง เดือนกันยายน 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคารทิปโก้ 2 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 15.00 น. ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการ สผ. พร้อมด้วย รองเลขาธิการ สผ. นายมนต์สังข์ ภู่ศิริวัฒน์ และนายจิรวัฒน์ ระติสุนทร หารือร่วมกับ ผู้บริหาร บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) นำโดย นายประกาศ ชูศักดิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่วิศวกรรมและบริหารโครงการ นายอธิชย์ ธีรภัทรสกุล ผู้จัดการส่วน รักษาการ ผู้จัดการฝ่ายจัดการสิ่งแวดล้อมโครงการ และนางสาวปริตตา โรจน์วิรุฬห์ ผู้จัดการ สังกัด ฝ่ายจัดการสิ่งแวดล้อมโครงการ ในการดำเนินโครงการการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อสร้างสัมพันธ์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชน ในการร่วมกันฟื้นฟูสภาพป่าไม้ ให้ช่วยดูดซับก๊าซเรือนกระจก และนำไปสู่การลดปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยมีกำหนดดำเนินการในพื้นที่จังหวัดระยอง ในช่วง เดือนกันยายน 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคารทิปโก้ 2

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)