สผ. ผนึกกำลังพันธมิตรร่วมจัดกิจกรรม เนื่องในวันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ ประจำปี พ.ศ. 2565

      สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

(สผ.) โดย กองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พร้อมด้วยองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรพัฒนาเอกชน ร่วมจัดกิจกรรม เนื่องในวันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ ประจำปี พ.ศ. 2565 ในหัวข้อ “สร้างสรรค์และแบ่งปันอนาคตที่ยั่งยืน เพื่อโลก เพื่อเรา(Building a Shared Future For All Life)” เมื่อวันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565 ผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Live: Biodiversity CHM Thailand โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการ สผ. กล่าวเปิดงาน ภายในงานมีการเสวนาในหัวข้อ “การสร้างความเป็นพันธมิตร การฟื้นฟูสีเขียว เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน เพื่อเราทุกคน” ของผู้บริหารและผู้แทนองค์กรที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหัวข้อ “ปรับ Mindset & Passion เพื่อรักษ์ที่ยั่งยืน” ของตัวแทนคนรุ่นใหม่ พร้อมนิทรรศการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักในคุณค่า และความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ แก่สาธารณชนให้รับทราบความเชื่อมโยงกันระหว่างความหลากหลายทางชีวภาพกับการดำรงชีวิต ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนให้เกิดการบูรณาการดำเนินงานร่วมกัน เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม รวมทั้งสามารถนำประสบการณ์และความรู้จากการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานของหน่วยงาน และการดำรงชีวิตเพื่อให้สอดคล้องกับธรรมชาติต่อไป

จัดทำและเผยแพร่โดย กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)