สผ. ประเมินผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคมจากการดำเนินมาตรการ การลดก๊าซเรือนกระจกภายใต้ยุทธศาสตร์ระยะยาว ในการพัฒนาแบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำของประเทศ

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2565 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (กปอ.) ได้จัดการประชุมระดับประเทศ
เพื่อเผยแพร่ผลการศึกษาโครงการการประเมินผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคมจากการดำเนินมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกภายใต้ยุทธศาสตร์ระยะยาวในการพัฒนาแบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำของประเทศ ณ ห้องบอลรูม ชั้น 7 โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ ร่วมกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีนางสาวนารีรัตน์ พันธุ์มณี ผู้อำนวยการ กปอ. กล่าวเปิดประชุม และบริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) ในฐานะที่ปรึกษาโครงการฯ นำเสนอการประเมินผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคมจากการดำเนินมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกภายใต้ยุทธศาสตร์ระยะยาวในการพัฒนาแบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำของประเทศ และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ระยะยาวฯ พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญและผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมฯ จำนวนประมาณ 300 คน

จัดทำและเผยแพร่โดย
กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)