สผ.ประชุมเตรียมพร้อมสำหรับการชี้แจงงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๔๐๑ ชั้น ๔ อาคารสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมเตรียมการชี้แจงงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยมี รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช และนายประเสริฐ ศิรินภาพร เข้าร่วมในการประชุมในการนี้ นางสาวธุวานันท์ ยุกติรัตน ผู้อำนวยการกลุ่มงานแผนงานและงบประมาณ ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการซึ่งที่ประชุมได้มีการพิจารณาเกี่ยวกับ การจัดทำข้อมูลเพื่อประกอบการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ทั้งนี้ได้มี ผู้อำนวยการกอง กลุ่มอิสระ และเจ้าหน้าที่ สผ. ที่เกี่ยวข้องจำนวนกว่า ๖๐ คน เข้าร่วมประชุมดังกล่าว

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์   สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม