สผ. ประชุมหารือการดำเนินการโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย ช่วงที่ 3 ของเทศบาลเมืองตาก จังหวัดตาก

นายจิรวัฒน์ ระติสุนทร รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เป็นประธานการประชุมหารือการดำเนินการโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย ช่วงที่ ๓
ของเทศบาลเมืองตาก จังหวัดตาก ในวันอังคารที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑๐๐๕ ชั้น ๑๐ อาคารทิปโก้ ๒ เพื่อเร่งรัดการดำเนินการและกำหนดแนวทางการดำเนินโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย ช่วงที่ ๓ ของเทศบาลเมืองตาก จังหวัดตาก ให้สามารถดำเนินการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายงบประมาณ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย นางสาวมัณฑนา ศิริวรรณ ผู้อำนายการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน และเจ้าหน้าที่กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ผู้แทนสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตาก และผู้แทนเทศบาลเมืองตาก รวม ๑๐ ท่าน จากการประชุม สผ. ได้รับทราบผลการดำเนินการ และปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินโครงการ และที่ประชุมได้กำหนดแนวทางในการดำเนินการโครงการดังกล่าว เพื่อให้เทศบาลเมืองตากสามารถดำเนินการก่อสร้าง เบิกจ่ายงบประมาณ และเปิดดำเนินการระบบฯ ต่อไป  

จัดทำและเผยแพร่โดย

กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ / สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)