สผ. ประกาศเกียรติคุณเครือข่ายสนับสนุน การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติน้ำตกธารารักษ์ จังหวัดตาก

เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๖ ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก นางกิตติมา ยินเจริญ ผอ.กองจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม นางสาวธุวานันท์ ยุกติรัตน เลขานุการกรม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามและจัดประชุมหารือ การขับเคลื่อนการดำเนินงานการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติน้ำตกธารารักษ์ บ้านเจดีย์โคะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ร่วมกับหน่วยงานในท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีหน่วยงานจาก ทสจ.ตาก หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น จังหวัดตาก องค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ โรงเรียนบ้านม่อนหินเหล็กไฟ สำนักสงฆ์น้ำตกธารารักษ์ และชุมชนบ้านเจดีย์โคะ ในโอกาสนี้ นางกิตติมา ยินเจริญ เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและ ใบประกาศเกียรติคุณให้กับหน่วยงานที่มีส่วนร่วมและมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติน้ำตกธารารักษ์ จังหวัดตาก และนายเจษฎา ศรีอมรศักดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน เป็นผู้กล่าวต้อนรับ โดยมี หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นเกียรติ ภายในพิธีได้มีการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณที่ได้รับ ๒ หน่วยงาน ได้แก่ ชุมชนบ้านเจดีย์โคะ นางศรีพันธ์ ปาหา ผู้ใหญ่บ้านเจดีย์โคะ เป็นผู้รับมอบ และโรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ นายเอกณริน ไชยพล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ เป็นผู้รับมอบ ทั้งนี้ยังมีประกาศเกียรติคุณอีก ๓ หน่วยงาน ประกอบด้วย ๑) องค์การบริหาร ส่วนตำบลมหาวัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน เป็นผู้รับมอบ ๒) โรงเรียน บ้านม่อนหินเหล็กไฟ นางจุรีลักษณ์ สุวรรณวงษ์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านม่อนหินเหล็กไฟ เป็นผู้รับมอบ ๓) สำนักสงฆ์น้ำตกธารารักษ์ พระมหาประกอบ ฐิตสํวโร เจ้าอาวาส สำนักสงฆ์น้ำตกธารารักษ์ รับถวาย