สผ. นำทีมศึกษาดูงาน Workshop on Enhancing Urban Biodiversity and Greenery Management in Urban Green Spaces in ASEAN

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดย กองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ (กชพ.) นำคณะผู้เข้าร่วมการประชุม Workshop on Enhancing Urban Biodiversity and Greenery Management in Urban Green Spaces in ASEAN เข้าศึกษาดูงาน เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 ณ ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง ปตท. และอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีผู้เข้าร่วมศึกษาดูงาน ประกอบด้วย ผู้แทนหน่วยงานและเมืองจากประเทศสมาชิกอาเซียน ผู้แทนเมืองในประเทศไทย และเจ้าหน้าที่ สผ. ประมาณ 90 คน ในช่วงเช้าเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง ปตท. ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องป่าและระบบนิเวศที่ผสมผสานความสวยงามด้านภูมิสถาปัตยกรรม รวมทั้งเป็นพื้นที่สีเขียวของคนเมืองที่นำมาซึ่งความหลากหลายทางชีวภาพ และในช่วงบ่ายเข้าเยี่ยมชมอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นพื้นที่อนุรักษ์ธรรมชาติและเป็นพื้นที่สีเขียวในเมืองที่เป็นศูนย์การเรียนรู้สมุนไพรระดับประเทศและระดับนานาชาติที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านพฤกษศาสตร์โดยผ่านกิจกรรมชมนิทรรศการและนั่งรถรางชมสวนสมุนไพร กิจกรรมด้านสมุนไพรและการแพทย์แผนไทย (ยาดมสมุนไพร) และกิจกรรมด้านศิลปะและพฤกษศาสตร์ (แผงอัดพรรณไม้จิ๋ว)

นายอิศรพันธ์ กาญจนเรขา
ผู้อำนวยการกองสิ่งแวดล้อมชุมชน
และพื้นที่เฉพาะ
ผู้แทนหน่วยงานจากประเทศสมาชิกอาเซียนกำลังทำการบรรยาย
นายอิศรพันธ์ กาญจนเรขา
ผู้อำนวยการกองสิ่งแวดล้อมชุมชน
และพื้นที่เฉพาะถ่ายภาพร่วมกับเจ้าหน้าที่จากกองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ
ผู้แทนหน่วยงานจากประเทศสมาชิกอาเซียน และเจ้าหน้าที่ สผ. ประมาณ 90 คน

จัดทำและเผยแพร่โดย
กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)

Skip to content