สผ. ทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสย้ายที่ทำการชั่วคราว ไปยังอาคารทิปโก้ ๒

ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำคณะผู้บริหาร ซึ่งมี รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช และ นายมนต์สังข์ ภู่ศิริวัฒน์ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการกอง เลขานุการกรม ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ สผ. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ ๙ รูป และสักการะท้าวมหาพรหม เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสย้ายที่ทำการชั่วคราว สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ไปยังอาคารทิปโก้ ๒ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๑๘/๑ ถนนพระรามที่ ๖ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ เมื่อวันจันทร์ที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ บริเวณลานด้านหน้าอาคารทิปโก้ ๒

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม