สผ. ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี ตั้งเป้าที่ท้าทายขึ้น พร้อมตอบโจทย์พี่น้องประชาชน

สผ. โดย กลุ่มงานแผนงานและงบประมาณ สำนักงานเลขานุการกรม ร่วมกับ PACRIM ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์ สผ. ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ครั้งที่ 1  ณ ห้องประชุม 1002 ชั้น 10 อาคารทิปโก้ 2 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2566 โดยมี ดร.พิรุณ  สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการ สผ. เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม พร้อมมอบนโยบายในการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี ร่วมกับผู้บริหาร สผ. ในการกำหนดทิศทางและเป้าหมายในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ดังกล่าว โดยมีเป้าหมายที่ท้าทายขึ้น ก้าวนำการเปลี่ยนแปลง และที่สำคัญต้องตอบโจทย์พี่น้องประชาชน

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม