สผ. ติดตามผลการดำเนินงานจัดการเรื่องร้องเรียน

สผ. โดยกองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม (กตป.) จัดประชุมคณะทำงานจัดการเรื่องร้องเรียน สผ. ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1002 อาคารทิปโก้ ทาวเวอร์ 2 โดยมี นายจิรวัฒน์ ระติสุนทร รองเลขาธิการ สผ. เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย ผู้แทนกองและกลุ่มอิสระ จำนวน 20 คน โดยที่ประชุมรับทราบสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์และรับข้อคิดเห็น ไตรมาสที่ 1 2 และ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) และรายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน สผ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พร้อมทั้ง เห็นชอบให้มีการดำเนินการสำรวจความพึงพอใจในกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน สผ. ต่อไปในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตลอดจน ที่ประชุมได้พิจารณากระบวนการและขั้นตอนการดำเนินการจัดการเรื่องร้องเรียน สผ. และซักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินการร่วมกันของกองและกลุ่มอิสระให้มีความชัดเจนเพื่อนำไปปรับปรุงการดำเนินงานจัดการเรื่องร้องเรียน สผ. ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

จัดทำและเผยแพร่โดย :กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)