สผ. ติดตามผลการดำเนินงานจัดการเรื่องร้องเรียน สผ.

สผ. โดย กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม (กตป.) จัดประชุมคณะทำงานจัดการเรื่องร้องเรียน สผ. ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1002 อาคารทิปโก้ ทาวเวอร์ 2 โดยมี นายมนต์สังข์ ภู่ศิริวัฒน์ รองเลขาธิการ สผ. เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย ผู้แทนกองและกลุ่มอิสระจำนวน 20 คน โดยที่ประชุม รับทราบสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์และ รับข้อคิดเห็นจากประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จาก สปน. รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนจาก สป.ทส. (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) และรายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน สผ. (ตุลาคม 2564 – พฤษภาคม 2565) พร้อมทั้ง รับทราบ รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน สผ. โดยที่ประชุมได้กำชับให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการจัดการเรื่องร้องเรียน และติดตามผลจากผู้ร้องเรียนอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ประชาชน ได้รับบริการที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงสามารถนำข้อมูล มาพัฒนากระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน สผ. ต่อไป

จัดทำและเผยแพร่โดย

กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)