สผ. ติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ระยะสิ้นสุดแผน : แนวทางปฏิบัติที่ดีในการติดตามผลและการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ

         เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมเผยแพร่และรับฟังความคิดเห็นต่อผลการดำเนินโครงการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ระยะสิ้นสุดแผน : แนวทางปฏิบัติที่ดีในการติดตามผลและการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ โดยได้รับเกียรติจาก นายราชันย์ ซุ้นหั้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี กล่าวต้อนรับ ผู้เข้าร่วมประชุม นายจิรวัฒน์ ระติสุนทร รองเลขาธิการ สผ. กล่าวเปิดการประชุม และ ดร. จิตตินันท์ เรืองวีรยุทธ ผอ.กองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ กล่าวรายงาน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน ตลอดจน ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบการประชุมออนไลน์ และการถ่ายทอดสด ผ่าน Facebook Live: Biodiversity CHM Thailand โดยการประชุมมีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินโครงการฯ และรับฟังความคิดเห็นต่อแนวทางปฏิบัติที่ดีฯ โดยมี “ทุเรียนนนท์”  และ “นกแก้วโม่ง” เป็นต้นแบบของการจัดทำแนวทางปฏิบัติที่ดี เพื่อการอนุรักษ์ชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคาม ชนิดพันธุ์ที่ใกล้สูญพันธุ์ ชนิดพันธุ์เฉพาะถิ่น และระบบนิเวศในเมือง ตลอดจนขยายผลการดำเนินงานสู่พื้นที่อื่นๆ  เพื่อให้ประชาชน ชุมชน ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน สามารถใช้เป็นแนวทางในการอนุรักษ์ และใช้ประโยชน์ทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน

จัดทำและเผยแพร่โดย

กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)