สผ. ดำเนินงานเชิงรุก ปิด Gap ความเสี่ยง

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม 1001 ชั้น 10 อาคารทิปโก้ 2 สผ. โดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.) ร่วมกับกลุ่มตรวจสอบภายใน (กตภ.) จัดประชุมชี้แจงการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ของกอง/กลุ่มอิสระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมี รองเลขาธิการ สผ. นายจิรวัฒน์ ระติสุนทร เป็นประธาน รวมทั้งเจ้าหน้าที่ สผ. เข้าร่วมประชุม รวม 70 คน นางกตัญชลี ธรรมกุล ผอ.กพร. และนางสาวนันท์นภัส มูลกำบิล ผอ.กตภ. ได้ร่วมกันชี้แจงและตอบข้อซักถามเกี่ยวกับขั้นตอนการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกอง/กลุ่มอิสระ รวมทั้ง มีการฝึกปฏิบัติ (Workshop) เพื่อให้สามารถยกร่างแผนของกอง/กลุ่มอิสระได้อย่างถูกต้องครอบคลุมภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน ตามนโยบาย และคู่มือการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน สผ. พ.ศ. 2567รองเลขาธิการ สผ. เน้นย้ำให้กอง/กลุ่มอิสระตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในขององค์กร เพื่อให้สามารถข้ามผ่านจุดวิกฤตและบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กรได้ ทั้งนี้ ในการค้นหาประเด็นความเสี่ยงควรให้ความสำคัญในการพิจารณาโครงการ Quick win นอกเหนือจากภารกิจตามปกติด้วย รวมทั้งควรติดตามเฝ้าระวังประเด็นความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอแม้จะเป็นความเสี่ยงในระดับน้อยมาก
รองเลขาธิการ สผ. นายจิรวัฒน์ ระติสุนทร เป็นประธาน
นางกตัญชลี ธรรมกุล ผอ.กพร. ได้ชี้แจงและตอบข้อซักถามเกี่ยวกับขั้นตอนการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
นางสาวนันท์นภัส มูลกำบิล ผอ.กตภ.
ภาพรวมในการประชุมในครั้งนี้ มีเจ้าหน้าที่ สผ. เข้าร่วมประชุม รวม 70 คน

จัดทำและเผยแพร่โดย
กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณรับได้กับเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ยอมรับ อ่านเพิ่มเติม

Privacy & Cookies Policy
slot online situs slot gacor hari ini daftar istanaslot https://buletin303.com/ https://134.209.107.98:777/ https://188.166.233.138/

https://gangster4d.netlify.app/

gangster4d slot

gangster4d

Skip to content