สผ. ดำเนินการตรวจ ATK เชิงรุกคุมเข้มการแพร่ระบาด Covid -19

เมื่อวันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 1001 อาคารทิปโก้ 2 สผ. จัดให้มีการตรวจคัดกรอง Covid – 19 เชิงรุก โดย บริษัท ทีเอ็นเอช สหคลินิก ด้วยวิธีการตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ให้กับ ผู้บริหาร  ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สผ. จำนวนประมาณ 480 คน ไม่พบผู้ติดเชื้อ Covid – 19 เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (Covid -19) รวมทั้ง สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนที่เข้ามาติดต่อราชการ และบุคลากรภายในหน่วยงานต่อไป

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม