สผ ชี้แจง การดำเนินโครงการเร่งด่วนเพื่อแก้ไขปัญหา  การบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ของประเทศ เมื่อปี 2552 เป็นการดำเนินงานตามระเบียบและขั้นตอนอย่างครบถ้วน

นายพิรุณ  สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  กล่าวว่า  ตามที่ ได้มีการนำเสนอข่าวเกี่ยวกับ โครงการเร่งด่วนเพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ของประเทศ ซึ่งเป็นโครงการที่ได้ดำเนินโครงการ ตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ และสิ้นสุดโครงการ แล้วเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งไม่ใช่โครงการที่ดำเนินการในสมัยรัฐบาลปัจจุบัน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอชี้แจงข้อมูล ดังนี้

(๑) คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๒ รับทราบมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๒ เรื่อง เห็นชอบในหลักการโครงการเร่งด่วนเพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ของประเทศ โดยในส่วนของวงเงินงบประมาณให้ประสานสำนักงบประมาณ กรณีที่ไม่สามารถสนับสนุนงบกลางได้  ให้นำเสนอคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อมเพื่อพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป ซึ่งต่อมาคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๒ มีมติเห็นชอบในหลักการและคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๒ ได้มีมติเห็นชอบให้ใช้เงินจากกองทุนสิ่งแวดล้อม วงเงิน ๒,๒๕๖ ล้านบาท เพื่อดำเนินโครงการเร่งด่วนเพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ของประเทศ ดำเนินการโดยสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สป.ทส.) โดยมีระยะเวลาดำเนินงาน ๗๓๐ วัน ตั้งแต่ ๑ กันยายน ๒๕๕๒ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ และต่อมามีการขยาย เวลาสิ้นสุดการเบิกจ่ายเงิน ถึงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๖

(๒) สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ดำเนินการติดตามประเมินผลระยะสิ้นสุดโครงการ และนำเสนอคณะกรรมการ กองทุนสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ โดยมีผลการประเมิน ตามตัวชี้วัดในระดับ ดี ต่อมา สผ. ได้ประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการฯ เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐ โดยพบว่า โครงการนี้สามารถ ดำเนินการได้ตามวัตถุประสงค์ โดยมีผลผลิตหลัก คือ ข้อมูลแผนที่ ภาพถ่ายเก่า รวมถึงการจัดทำหมุดหลักฐาน ภาคพื้นดิน และการจัดทำแนวเขตที่ดินของรัฐ ซึ่งได้นำข้อมูลมาจัดทำระบบ สืบค้นและให้บริการข้อมูลแผนที่แนว เขตทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อการให้บริการแก่หน่วยงานราชการต่างๆ โดยมีศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ดูแล และให้บริการแก่หน่วยงานราชการ โดยช่วง พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๖๐ มีหน่วยงานแจ้งความประสงค์ขอข้อมูล จำนวนทั้งสิ้น ๑๔๘ ครั้ง ซึ่งเป็นหน่วยงาน ทั้งภายใน และภายนอกกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๓) สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ได้มีข้อสังเกต เรื่องการขอตั้งเงินคืนกองทุนสิ่งแวดล้อม ซึ่งสำนักงบประมาณแจ้งว่า สผ. ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม สามารถเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีเข้ากองทุนสิ่งแวดล้อมได้ โดยพิจารณาจากภารกิจ ฐานะการเงินของกองทุนสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ต่อมาได้นำเสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ มติรับทราบความเห็นของสำนักงบประมาณ และ สผ. ได้แจ้งให้ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบแล้ว

(๔) สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ได้มีหนังสือเรียน ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ว่า สป.ทส. ได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน ด้านการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ และประสิทธิภาพการดำเนินงาน สอดคล้องตามข้อเสนอแนะของ สตง. แล้ว

Skip to content