สผ. ชี้แจงรายละเอียดการประกวดรางวัลนวัตกรรม สผ.

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564 สผ. โดย คณะทำงานพัฒนานวัตกรรมการจัดการองค์การ จัดประชุมสัมมนาเรื่อง “รางวัลนวัตกรรม สผ. ครั้งที่ 1” โดย ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการ สผ. เป็นประธานเปิดการประชุม เพื่อเผยแพร่เอกสารรางวัลนวัตกรรม สผ. ครั้งที่ 1 ปีงบบประมาณ 2565 ซึ่งประกอบด้วยการชี้แจงรายละเอียดที่สำคัญ และขั้นตอนการประกวด เพื่อเชิญชวนให้บุคลากรของ สผ. เข้าร่วมส่งผลงานเข้าประกวด โดย สามารถดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่ Intranet สผ. และส่งผลงานเข้าประกวดได้ตั้งแต่วันที่ 10 ม.ค. – 25 ก.พ. 2565

จัดทำและเผยแพร่โดย

 กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)