สผ. ชี้แจงการก่อสร้างอาคารใหม่ของ สผ. ต่อ ส.ส. ภาดาท์ วรกานนท์ ชมรมอนุรักษ์พญาไท และผู้แทนชุมชน

นายประเสริฐ ศิรินภาพร รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมชี้แจงการก่อสร้างอาคารสำนักงานใหม่ของ สผ. พร้อมด้วยรองเลขาธิการสำนักงานฯ ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช และนายมนต์สังข์ ภู่ศิริวัฒน์ เข้าร่วมการชี้แจง โดยมีนางสาวภาดาท์ วรกานนท์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตพญาไท กรุงเทพฯ  นายนรฤทธิ์ โกมลารชุน ประธานชมรมอนุรักษ์พญาไท และนายประเสริฐ ลิปิวัฒนา จากชมรมอนุรักษ์พญาไท และผู้แทนชุมชน เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงดังกล่าว

สผ. ได้อธิบายถึงเหตุผลและความจำเป็นในการก่อสร้างอาคารสำนักงานใหม่ เนื่องจากสภาพอาคารปัจจุบันได้ทรุดโทรมมาก มีอายุการใช้งานมานานถึง ๔๒ ปี อาคารบางแห่งมีรอยแตกร้าว น้ำฝนรั่วซึม รวมถึงขนาดพื้นที่สำนักงานมีไม่เพียงพอสำหรับรองรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และการจัดประชุมคณะกรรมการตามภารกิจของ สผ. ตลอดจนระบบสาธารณูปการภายในและภายนอกอาคารไม่เพียงพอ อาทิ ระบบลิฟท์มีไม่เพียงพอและไม่สามารถติดตั้งเพิ่มได้ ที่จอดรถมีไม่เพียงพอ ทำให้เจ้าหน้าที่ คณะกรรมการ และผู้มาติดต่อราชการต้องนำรถไปจอดในชุมชน

ทั้งนี้ ในการออกแบบอาคารสำนักงานใหม่ของ สผ. ได้นำหลักการออกแบบอาคารเขียว (Green Building) มาใช้ โดยคำนึงถึงความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีการอนุรักษ์พลังงาน ในการออกแบบอาคารสองหลัง อาคารแรก มี ๕ ชั้น ความสูง ๒๒.๖ เมตร อาคารที่สอง มีความสูง ๔ ชั้น ความสูง ๑๙.๑ เมตร และมีชั้นใต้ดิน ๒ ชั้น สำหรับเป็นที่จอดรถ

อาคาร สผ. ตั้งอยู่พื้นที่ในเขตสีน้ำเงิน เป็นที่ดินสำหรับหน่วยงานราชการ ในกลุ่มเดียวกับกระทรวงการคลัง และกรมประชาสัมพันธ์ ตามผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึงแม้การก่อสร้างอาคารของหน่วยงานราชการไม่เข้าข่ายต้องศึกษารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) อย่างไรก็ตาม สผ. ได้จัดทำมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับการรื้อถอนอาคารเก่า และก่อสร้างอาคารใหม่ ที่เข้มงวดสอดคล้องกับมาตรการที่กำหนดไว้ใน EIA ของโครงการเอกชน และนำไปเป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขที่จะต้องปฏิบัติในสัญญาของการก่อสร้างอาคารใหม่ นอกจากนี้ สผ. อยู่ระหว่างการจัดทำโครงการการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม และการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนก่อนรื้อถอนอาคารในพื้นที่บริเวณโดยรอบ สผ. ด้วย เพื่อเปรียบเทียบข้อมูลและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นตั้งแต่ก่อน-ระหว่าง และหลังการก่อสร้าง เพื่อไม่ให้ก่อผลกระทบต่อชุมชนข้างเคียง

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม