สผ. จับมือ UNDP จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการเครือข่ายการเงินด้านเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศClimate Finance Network Project: CFN Project

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2565 ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการ สผ. Mr. Renaud Meyer, Resident Representative UNDP Thailand และ Mr. David Thomas, Deputy Head of Mission สถานเอกอัครราชฑูตอังกฤษประจำประเทศไทย ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการเครือข่ายการเงินด้านเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Finance Network Project: CFN Project) ณ ห้องประชุม Pratunam ชั้น 7 โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ โดยการสัมมนาในวันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอแนวทางการดำเนินงานของ CFN Project ระหว่างปี ค.ศ. 2023 – 2026 รวมถึงเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการสนับสนุนเชิงเทคนิคที่ประเทศไทยต้องการ ตลอดจนร่วมกำหนดกลยุทธ์ และแผนงานการดำเนินโครงการ CFN ในประเทศไทยต่อไปในอนาคต ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการสัมมนาจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องประมาณ 35 คน