สผ.จับมือ UNDP ขับเคลื่อน โครงการ BIOFIN ระยะที่ 2

นายจิรวัฒน์ ระติสุนทร รองเลขาธิการ สผ. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับโครงการ Biodiversity Finance Initiative(BIOFIN) ระยะที่ 2 ช่วงต่อขยายโครงการ พ.ศ. 2565 – 2568 ครั้งที่1/2566 เมื่อวันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประตูน้ำ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ และผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล โดยมี Mr. Renaud meyer, Resident Representative โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ประจำประเทศไทย เป็นประธานกรรมการร่วม นางสาวลดาวัลย์ คำภาเป็นที่ปรึกษา ดร.จิตตินันท์ เรืองวีรยุทธ ผอ.กลช. และนางสาวนิรันดร์ นิรันดร์นุต ผู้จัดการโครงการ BIOFINทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ พร้อมด้วยนายพรชัย จุฑามาศ รองผู้อำนวยการโครงการ อพ.สธ. และกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม จำนวน 35 คน ซึ่งที่ประชุมได้เห็นชอบการถอดบทเรียนผลสำเร็จของการดำเนินงานกลไกการเงินการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเรื่องการจัดเก็บค่าธรรมเนียมนักท่องเที่ยวในพื้นที่เกาะเต่า รวมทั้งการปรับแผนการเงินเพื่อความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยตามกรอบงานคุณหมิง – มอนทรีออล
ว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพของโลก

จัดทำและเผยแพร่โดย

กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Skip to content