สผ. จับมือ​ สส.​ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามผล โครงการส่งเสริมเครือข่าย ทสม. ในการดำเนินงาน โคก หนอง นา โมเดล และการทำเกษตรกรรมยั่งยืน พื้นที่ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดย กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม (กบก.) ร่วมกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) จัดประชุม​ “การประชุม เชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามผล โครงการส่งเสริมเครือข่าย ทสม. ในการดำเนินงาน โคก หนอง นา โมเดล และการทำเกษตรกรรมยั่งยืน พื้นที่ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่” ในวันที่ 17 มกราคม 2566 ณ โรงแรมเชียงใหม่ฮอลิเดย์ การ์เด้น อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ และผ่าน Facebook live เพจกองทุนสิ่งแวดล้อม สผ. โดยมี ดร.ณัฏฐนิช อัศวภูษิตกุล ผอ.กบก. เป็นผู้กล่าวเปิดการประชุม นางสาวสุวรรณา จันทรไพฑูรย์ ผอ.กลุ่มงานวิเคราะห์โครงการด้านทรัพยากรธรรมชาติ กล่าวรายงาน และนางสาวอุมา ศรีสุข ผอ.กองอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม/สส. กล่าวต้อนรับเครือข่าย ทสม. ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลโครงการ ในพื้นที่ภาคเหนือ และเพื่อให้หน่วยงานและภาคีที่เกี่ยวข้องร่วมให้ข้อคิดเห็นและคําแนะนำแก่เครือข่าย ทสม. ในการดำเนินโครงการฯ ให้มีความชัดเจน สมบูรณ์ และสอดคล้องตามแผนงานกิจกรรมที่ได้กำหนดไว้ของแต่ละพื้นที่ ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านทรัพยากรธรรมชาติ เครือข่าย ทสม. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ในพื้นที่ภาคเหนือ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมกว่า 80 คน

จัดทำและเผยแพร่โดย
กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)