สผ. จับมือ สนข. GIZ คัดเลือกแนวคิดในการจัดทำการศึกษาความเป็นไปได้ สำหรับจัดทำแนวคิดโครงการกองทุนภูมิอากาศสีเขียวในภาคคมนาคมขนส่ง

สผ. โดยกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (กปอ.) ร่วมกับสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการคัดเลือกแนวคิดในการจัดทำการศึกษาความเป็นไปได้ สำหรับจัดทำแนวคิดโครงการกองทุนภูมิอากาศสีเขียวในภาคคมนาคมขนส่ง ภายใต้โครงการ Building project pipeline capacities: Development of GCF concept notes in the transport and health sectors in Thailand เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 27 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 22 โรงแรมเดอะ ควอเตอร์ อารีย์ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ของกองทุนภูมิอากาศสีเขียว (Green Climate Fund: GCF) ประมาณ 40 คน โดยมีนางสาวนารีรัตน์ พันธุ์มณี ผอ.กปอ. ในฐานะผู้ประสานงานหลักของ National Designated Authorities (NDA) ของ GCF ประจำประเทศไทยให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งได้เน้นย้ำถึงภารกิจของ NDA ในการส่งเสริมให้ประเทศไทยสามารถเข้าถึง GCF ได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งนี้ โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้หน่วยงานในสาขาคมนาคมขนส่งมีความพร้อมและความสามารถในเข้าถึงการสนับสนุนของ GCFซึ่งผลลัพธ์สำคัญของโครงการ คือ การพัฒนาเอกสารแนวคิดโครงการในสาขาคมนาคมขนส่งเพื่อเสนอต่อ GCF โดยคำนึงถึงนโยบายและความต้องการของประเทศเป็นหลัก รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีความช่วยเหลือด้านเทคนิค และความช่วยเหลือด้านการเงิน เพื่อให้การดำเนินงานของประเทศบรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจก

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)