สผ. จับมือ ภาคสาธารณสุข GIZ จัดทำแนวคิดโครงการกองทุนภูมิอากาศสีเขียวในภาคสาธารณสุข

สผ. โดยกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (กปอ.) ร่วมกับองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการคัดเลือกแนวคิดในการจัดทำการศึกษาความเป็นไปได้ สำหรับจัดทำแนวคิดโครงการกองทุนภูมิอากาศสีเขียวในภาคสาธารณสุข ภายใต้โครงการ Building project pipeline capacities: Development of GCF concept notes in the transport and health sectors in Thailand เมื่อวันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 22 โรงแรมเดอะ ควอเตอร์ อารีย์ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา และองค์กรระหว่างประเทศ ประมาณ 30 คน นางสาวนารีรัตน์ พันธุ์มณี ผอ. กปอ. ได้รับมอบหมายให้กล่าวเปิดการประชุมในฐานะผู้ประสานงานหลักของ National Designated Authorities (NDA) ของกองทุนภูมิอากาศสีเขียว (Green Climate Fund: GCF) ประจำประเทศไทย โดยได้เน้นย้ำถึงภารกิจของ NDA ในการส่งเสริมให้ประเทศไทยสามารถเข้าถึง GCF ได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งนี้ โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้หน่วยงานในภาคสาธารณสุขมีความพร้อม และความสามารถในเข้าถึงการสนับสนุนของ GCF ซึ่งผลลัพธ์สำคัญของโครงการ คือ การพัฒนาเอกสารแนวคิดโครงการในภาคสาธารณสุขเพื่อเสนอต่อ GCF โดยคำนึงถึงนโยบายและความต้องการของประเทศเป็นหลัก รวมถึงความช่วยเหลือด้านเทคนิค และความช่วยเหลือด้านการเงิน เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการลดก๊าซเรือนกระจก

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)