สผ. จับมือ ปตท. เปิดตัวระบบ Smart EIA Regulatory Screening System เป็นครั้งแรกของประเทศไทย

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๓๐ น. ณ ห้องประชุมพลังไทย อาคาร ๒ ชั้น M บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นายวิทวัส สวัสดิ์-ชูโต ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและวิศวกรรม นายชาญศักดิ์ ชื่นชม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่วิศวกรรมและบริหารโครงการ และนางเสาวภา หิญชีระนันทน์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่วมงานเปิดตัวระบบ Smart EIA Regulatory Screening System ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง สผ. – ปตท. สำหรับกลั่นกรองประเภทและขนาดโครงการด้านพลังงานและโครงสร้างพื้นฐานที่เข้าข่ายต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เป็นระบบครั้งแรกของประเทศไทย ซึ่งถือได้ว่าเป็นการพัฒนายกระดับระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย เพื่อให้ผู้ประกอบการและนักลงทุนนำไปใช้วางแผนในการลงทุน พัฒนาโครงการให้ถูกต้องและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตอย่างแข็งแรง และยั่งยืนบนฐานนวัตกรรมต่อไป โดยพร้อมเปิดใช้งานได้ในเดือนสิงหาคมนี้           ในการนี้ ดร.รวีวรรณฯ ได้กล่าวแสดงความยินดีและขอบคุณ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ที่ได้ร่วมพัฒนาระบบ Smart EIA Regulatory Screening System จนประสบความสำเร็จและพร้อมใช้งาน ถือว่าเป็นระบบที่จะช่วยตอบโจทย์และเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้ที่จะเข้ามาใช้งาน และช่วยเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ สผ. ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นอีกด้วย ซึ่งในอนาคตนั้น สผ. และ ปตท. ยังคงต้องร่วมกันพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ต่อไป

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม