สผ. จับมือภาคธุรกิจเพื่อมุ่งสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ความหลากหลายทางชีวภาพ

วันที่ 18 มกราคม 2565 นายจิรวัฒน์ ระติสุนทร รองเลขาธิการ สผ. พร้อมด้วย นางสาวจิตตินันท์ เรืองวีรยุทธ ผอ.กลช. และเจ้าหน้าที่ ร่วมการประชุมหารือแนวทางความร่วมมือการดำเนินงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพกับผู้แทนองค์กรและภาคธุรกิจ ณ ห้องประชุม ๑๐๐๔ ชั้น ๑๐ อาคารทิปโก้ ๒ และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีการนำเสนอทิศทางการดำเนินงานของประเทศไทยที่สอดคล้องกับกรอบงานความหลากหลายทางชีวภาพของโลกและบริบทของประเทศไทย ที่ประชุมได้ร่วมพิจารณาให้ข้อคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนความร่วมมือการดำเนินงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพ โดยให้ความสำคัญกับการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเป้าหมายในระดับสากล โดยเฉพาะกรอบงานความหลากหลายทางชีวภาพของโลก ให้แก่ภาคธุรกิจและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เป้าหมายของประเทศ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานของแต่ละภาคส่วน รวมถึงข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นกรอบในการจัดทำแผนการดำเนินงานที่หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน สามารถดำเนินงานไปในในทิศทางเดียวกัน และสามารถตอบสนองต่อเป้าหมายความหลากหลายทางชีวภาพทั้งในระดับประเทศและระดับโลกไปพร้อมกันวันที่ 18 มกราคม 2565 นายจิรวัฒน์ ระติสุนทร รองเลขาธิการ สผ. พร้อมด้วย นางสาวจิตตินันท์ เรืองวีรยุทธ ผอ.กลช. และเจ้าหน้าที่ ร่วมการประชุมหารือแนวทางความร่วมมือการดำเนินงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพกับผู้แทนองค์กรและภาคธุรกิจ ณ ห้องประชุม ๑๐๐๔ ชั้น ๑๐ อาคารทิปโก้ ๒ และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีการนำเสนอทิศทางการดำเนินงานของประเทศไทยที่สอดคล้องกับกรอบงานความหลากหลายทางชีวภาพของโลกและบริบทของประเทศไทย ที่ประชุมได้ร่วมพิจารณาให้ข้อคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนความร่วมมือการดำเนินงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพ โดยให้ความสำคัญกับการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเป้าหมายในระดับสากล โดยเฉพาะกรอบงานความหลากหลายทางชีวภาพของโลก ให้แก่ภาคธุรกิจและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เป้าหมายของประเทศ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานของแต่ละภาคส่วน รวมถึงข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นกรอบในการจัดทำแผนการดำเนินงานที่หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน สามารถดำเนินงานไปในในทิศทางเดียวกัน และสามารถตอบสนองต่อเป้าหมายความหลากหลายทางชีวภาพทั้งในระดับประเทศและระดับโลกไปพร้อมกัน

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม