สผ. จัดโครงการฝึกอบรม “ONEP ก้าวหน้า พัฒนาสู่ 4.0”

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ โรงแรม เดอะ เฮอริเทจ พัทยา บีชรีสอร์ท จังหวัดชลบุรี สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) จัดโครงการฝึกอบรม “ONEP ก้าวหน้า พัฒนาสู่ 4.0” ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการ สผ. เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฝึกอบรมดังกล่าว ผ่าน VDO จากนั้น เป็นการบรรยาย เรื่อง เปิดโลกเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ และมิติใหม่ของการพัฒนาองค์กรในยุคดิจิทัล รวมถึง การแบ่งกลุ่มทำกิจกรรม Digital Tools เครื่องมือพัฒนาคน และพัฒนาองค์กร โดย รองศาสตราจารย์ ดร.จินตวีร์  คล้ายสังข์ อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยโครงการฝึกอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในนโยบายของรัฐบาล Thailand 4.0 และพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาความรู้ความเข้าใจถึงประโยชน์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติราชการ ทำให้เกิดการนำไปประยุกต์ใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานได้ ซึ่งทำให้บุคลากรสามารถนำเทคโนโลยีมาปรับใช้กับการบริหารจัดการภาครัฐ สร้างสภาพแวดล้อมให้ภาครัฐปรับเปลี่ยนรูปแบบบริการเป็นดิจิทัลมากยิ่งขึ้น เพื่อก้าวสู่ดิจิทัล ONEP 4.0 รวมถึงการทำให้องค์กรมีเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยในการปฏิบัติงาน ซึ่งการอบรมครั้งนี้ ประกอบด้วย ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สผ. จำนวน ๓๕๐ คน ในการนี้ ได้รับเกียรติจากนายประเสริฐ ศิรินภาพร รองเลขาธิการ สผ. เป็นผู้กล่าวปิดการอบรมดังกล่าว

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม