สผ. จัดโครงการฝึกอบรม “การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการปฏิบัติงานของหน่วยงานสนับสนุน”

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยสำนักงานเลขานุการกรม (สลก.) จัดโครงการฝึกอบรม “การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการปฏิบัติงานของหน่วยงานสนับสนุน ในระหว่างวันที่ ๓๑ มกราคม – ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ ไอธารารีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดเพชรบุรี เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน รวมถึงศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะกระบวนการปฏิบัติงานของหน่วยงานสนับสนุน ตลอดจนหาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการปฏิบัติงานของหน่วยงานสนับสนุนเพื่อนำไปสู่การพัฒนางาน
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป โดยการจัดโครงการฝึกอบรมครั้งนี้ได้มีการ ศึกษาดูงาน ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแพปลาชุมชน ธนาคารปูม้า ในการนี้ นายมนต์สังข์ ภู่ศิริวัฒน์ รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้นำเจ้าหน้าที่ สผ. เข้าศึกษาดูงาน ณ โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ด้วย

จัดทำและเผยแพร่โดย

กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม