สผ. จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคสื่อสารอย่างไรให้ได้ทั้งใจคนและผลงาน (Energized Communication Skill) รุ่นที่ 2”

สผ. โดยกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขานุการกรม จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ“เทคนิคสื่อสารอย่างไรให้ได้ทั้งใจคนและผลงาน (Energized Communication Skill) รุ่นที่ 2” ณ ห้องประชุม 1001 ชั้น 10 อาคารทิปโก้ 2 ในวันที่ 20 มกราคม 2566 เวลา 08.30 – 16.00 น. โดยมี นางสาวธุวานันท์ ยุกติรัตน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว และได้รับเกียรติจากอาจารย์อรพินท์ ธีระตระกูลชัย และทีมวิทยากรมาบรรยายเกี่ยวกับความสำคัญของการสื่อสารในองค์กร เทคนิค 3V ของการสื่อสารเพื่อสร้างความสัมพันธ์ในองค์กร เทคนิคการฟังอย่างมีประสิทธิภาพในการสื่อสาร และการสื่อสารให้ตรงจริต พิชิตใจผู้ร่วมงาน ซึ่งทำให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้เข้าใจในเรื่องทักษะการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ เข้าใจวิธีการสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานและบุคลากรภายนอกหน่วยงานได้ดี สามารถสื่อสารได้ตรงประเด็นสร้างความเข้าใจที่ตรงกัน ปรับมุมมองด้านการสื่อสารที่มีต่อตนเองและผู้อื่นให้เป็นเชิงบวก และฝึกฝนวิธีการสร้างคำพูดให้มีพลังมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมทั้งสิ้น จำนวน 50 คน

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม