สผ. จัดแถลงข่าวกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๓๐๑ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) นายอดิศร นุชดำรงค์ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการแถลงข่าวกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมี ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เป็นผู้แถลงข่าว เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ให้เกิดการรับรู้และความเข้าใจแก่ประชาชน ซึ่งมีประเด็นที่สำคัญ ดังนี้

๑) การประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
สมัยที่ ๒๕ (COP25) การประชุมรัฐภาคีพิธีสารเกียวโต สมัยที่ ๑๕ (CMP15) การประชุมรัฐภาคีความตกลงปารีส สมัยที่ ๒ (CMA2) ณ กรุงมาดริด ราชอาณาจักรสเปน

๒) การจัดงาน “Climate Change: Meeting the Immediate Threat” วันพุธที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ ห้องทรู ไอคอนฮอลล์ ไอคอนสยาม

๓) งานแถลงความสำเร็จผลการดำเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมาย NAMA และเปลี่ยนผ่านสู่เป้าหมาย NDC ต่อไป วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท ประตูน้ำ กรุงเทพฯ

๔) งานครบรอบ ๒ ปี ของกองทุน RAC NAMA Fund ภายใต้โครงการ Thailand RAC NAMA
วันจันทร์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ และ

๕) สรุปผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

 ในการนี้ นายมนต์สังข์ ภู่ศิริวัฒน์ รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย ผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัด ทส. และสื่อมวลชนเข้าร่วมรับฟัง
การแถลงข่าวดังกล่าว

จัดทำและเผยแพร่โดย

กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม