สผ. จัดอบรม เรื่อง “พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๑

เมื่อวันอังคารที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องแซฟไฟร์ โรงแรมโนโวเทล แพลทินัม ประตูน้ำ กรุงเทพฯ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กวผ.) จัดการอบรม เรื่อง “พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๑ : การจัดสรร การใช้ การพัฒนา และการอนุรักษ์” ขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรม จำนวนประมาณ ๑๐๐ คน ได้แก่ คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) เจ้าหน้าที่ สผ. หน่วยงานเจ้าของโครงการ หน่วยงานอนุญาต ตัวแทนผู้ประกอบการ และนิติบุคคลผู้มีสิทธิจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม มีความรู้ความเข้าใจต่อพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๑ และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์และวิเคราะห์เชื่อมโยงในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพต่อไป ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช รองเลขาธิการ สผ. เป็นประธานเปิดการอบรม โดยมี นางกานดา ปิยจันทร์ ผู้อำนวยการกองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เป็นผู้กล่าวรายงาน ต่อจากนั้น เป็นการบรรยายและให้ความรู้เกี่ยวกับ “พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๑” โดย ว่าที่ร้อยตรีสมชัย แตงไทย ผู้อำนวยการกองกฎหมาย สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ และ ผศ.อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์ ที่ปรึกษากฎหมาย สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ซึ่งในการอบรมครั้งนี้ได้จัดให้มีการอภิปรายและตอบข้อซักถาม เรื่อง “พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๑ : การจัดสรร การใช้ การพัฒนา และการอนุรักษ์” โดย นายอิศรพันธ์ กาญจนเรขา ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านระบบประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (สผ.) และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินรายการโดย นางสาวปราวีณา มณีสุต ผู้อำนวยการกลุ่มงาน พัฒนาแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (สผ.)

จัดทำและเผยแพร่โดย

กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม