สผ.จัดอบรม เรื่อง การเสริมสร้างศักยภาพ หน่วยงานของรัฐแห่งอื่น ปฎิบัติหน้าที่แทน สผ. เกี่ยวกับการพิจารณา EIA

จัดการอบรมเรื่อง การเสริมสร้างศักยภาพหน่วยงานของรัฐแห่งอื่นปฎิบัติหน้าที่แทน สผ. เกี่ยวกับการพิจารณา EIA ด้านกฎหมายอาคารและที่ดิน และการติดตามผลการดำเนินการกระจายภารกิจการพิจารณารายงาน EIA ด้านอาคาร การจัดสรรที่ดินและบริการชุมชน จังหวัด เมื่อวันที่ ๓๐ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตล์ลิส คอนเวนชั่น จังหวัดนนทบุรี โดยวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ได้มีการบรรยายเรื่อง การพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในประเด็นด้านกฎหมายอาคาร โดยนายอนวัช บูรพาชน วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ กรมโยธาธิการและผังเมืองและในช่วงบ่ายเป็นมีการเสวนาเรื่อง ผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และคดีปกครอง ของจังหวัดที่ได้รับการกระจายภารกิจการพิจารณารายงาน EIA โดย ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายพงษ์ศักดิ์ เอื้อสุวรรณา ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาหลักเกณฑ์ และนางเสาวภา หิญชีระนันทน์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมการอบรม ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน จังหวัดและกรุงเทพมหานคร สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค และเจ้าหน้าที่ สผ. เข้าร่วมการอบรมดังกล่าว

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม