สผ.จัดอบรม เรื่อง การประเมินผลกระทบด้านเสียงของโครงการระบบขนส่งทางอากาศ

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดย กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กวผ.) จัดอบรม เรื่อง การประเมินผลกระทบด้านเสียงของโครงการระบบขนส่งทางอากาศ เมื่อวันพุธที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ำ กรุงเทพฯ ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช รองเลขาธิการ สผ. เป็นประธานเปิดการอบรม โดยมี นายอิศรพันธ์ กาญจนเรขา ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านระบบประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เป็นผู้กล่าวรายงาน หลังจากนั้นเป็นการบรรยายและให้ความรู้เกี่ยวกับ “การประเมินผลกระทบด้านเสียงของโครงการระบบขนส่งทางอากาศ” โดย นายธนาพันธ์ สุกสอาด ผู้ทรงคุณวุฒิด้านมลพิษอากาศและเสียง ซึ่งการอบรมครั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านเสียงประเภทโครงการระบบขนส่งทางอากาศ และสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้มีผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย หน่วยงานเจ้าของโครงการ ด้านประเภทโครงการระบบขนส่งทางอากาศ หน่วยงานอนุญาต นิติบุคลผู้มีสิทธิจัดทำรายงานการประเมิน ผลกระทบสิ่งแวดล้อม หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่ สผ. ประมาณ ๑๐๐ คน

จัดทำและเผยแพร่โดย

กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม