สผ. จัดอบรม เรื่อง การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านคุณภาพน้ำใต้ดินและการจำลองทิศทางการไหลของน้ำใต้ดินในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

สผ. โดยกองประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กปผ.) ได้จัดการอบรมโครงการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เรื่อง การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านคุณภาพน้ำใต้ดินและการจำลองทิศทางการไหลของน้ำใต้ดินในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 9.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 1001 อาคารทิปโก้ 2 และผ่านทางระบบออนไลน์ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านคุณภาพน้ำใต้ดินและการจำลองทิศทางการไหลของน้ำใต้ดินใน EIA และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดทำ EIA ต่อไป โดยมี นางอินทิรา เอื้อมลฉัตร รองเลขาธิการ สผ. เป็นประธานเปิดการอบรม พร้อมด้วย นายมีศักดิ์ มิลินทวิสมัย ผู้ทรงคุณวุฒิ ใน คชก.โครงการอุตสาหกรรมปิโตรเลียมปิโตรเคมีและเคมี และ​นางสาวอริยะ คล้ายแก้ว ผู้แทนกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นวิทยากรร่วมกันในการบรรยายในประเด็นการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านคุณภาพน้ำใต้ดินและการจำลองทิศทางการไหลของน้ำใต้ดินใน EIA และกฎหมายเกี่ยวข้องกับน้ำใต้ดิน รวมทั้งการพิจารณา EIA ในด้านผลกระทบต่อน้ำใต้ดินของโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมด้วย พร้อมทั้งมีการซักถามระหว่างวิทยากรและผู้เข้าร่วมการประชุมอย่างกว้างขวาง ในประเด็นต่าง ๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับ EIA โครงการด้านปิโตรเคมี และการประเมินผลกระทบ ผู้เข้าร่วมการอบรม ประกอบด้วย คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ผู้รับใบอนุญาตจัดทำรายงานฯ เจ้าของโครงการ หน่วยงานอนุญาต หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่ สผ. และผู้สนใจทั่วไป ประมาณ 260 คน

จัดทำและเผยแพร่โดย
กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)