สผ.จัดอบรม เรื่อง การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่มีต่อแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมและสุนทรียภาพ

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้จัดการอบรมในโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำหรับ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เรื่อง การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่มีต่อแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมและสุนทรียภาพ ในวันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เวลา 8.00 น.-16.30 น. ณ ห้องประชุม 1001 อาคารทิปโก้ 2 ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบต่อแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมและสุนทรียภาพที่อาจเกิดจากการพัฒนาโครงการ เพื่อนำไปสู่การกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อนำความรู้ที่ได้รับและคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ไปสู่การประยุกต์ใช้ ในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ถูกต้องเหมาะสมต่อไป โดย นางอินทิรา เอื้อมลฉัตร ผู้อำนวยการกองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดการอบรม การจัดประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.โรจน์ คุณเอนก ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสุนทรียภาพและสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม ในคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเป็นวิทยากรหลักในการบรรยาย โดยมี นางสาววริศรา ไชยวงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานคมนาคม นางสาวปราวีณา มณีสุต ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่วมเป็นวิทยากรร่วมในการอภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และตอบข้อซักถามต่างๆ ระหว่างวิทยากรและผู้เข้าร่วมการอบรม ประกอบด้วย คณะกรรมการ ผู้ชำนาญการฯ นิติบุคคลผู้มีสิทธิจัดทำรายงานฯ เจ้าของโครงการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้สนใจ และเจ้าหน้าที่ สผ. ประมาณ 240 คน

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ / สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม