สผ.จัดอบรม เรื่อง การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านเสียงและคุณภาพอากาศ สำหรับรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโครงสร้างพื้นฐานทางบก

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กวผ.) จัดการอบรม เรื่อง การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านเสียงและคุณภาพอากาศ สำหรับรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโครงสร้างพื้นฐานทางบก เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องแมนดาริน A-B โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพฯ โดยมี ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดการอบรม นางกานดา ปิยจันทร์ ผู้อำนวยการกองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม กล่าวรายงาน ต่อจากนั้น นายสราวุธ เทพานนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านคุณภาพอากาศ และนายธนาพันธ์ สุกสอาด ผู้ทรงคุณวุฒิด้านมลพิษอากาศและเสียง บรรยายเรื่อง การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านเสียงและคุณภาพอากาศ สำหรับรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโครงสร้างพื้นฐานทางบก ซึ่งการอบรมครั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านเสียงและคุณภาพอากาศ ประเภทโครงการโครงสร้างพื้นฐานทางบก  ซึ่งมีผู้แทนจากหน่วยงานเจ้าของโครงการ หน่วยงานอนุญาต นิติบุคคลผู้มีสิทธิจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่ สผ. จำนวนประมาณ ๑๕๐ คน เข้าร่วมในการอบรมดังกล่าว

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม