สผ. จัดอบรม เรื่อง การขอรับใบอนุญาตเป็นผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

กองพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กพส.) โดย กลุ่มงานพิจารณาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน จัดอบรม เรื่อง การขอรับใบอนุญาตเป็นผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุม Mayfair Ballroom C ชั้น 11 โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ โดยมี นางอินทิรา เอื้อมลฉัตร รองเลขาธิการ สผ. กล่าวเปิดพิธี และนางเสาวภา หิญชีระนันทน์ ผอ. กพส. กล่าวรายงาน การจัดอบรมมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้จัดทำรายงานฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง มีความเข้าใจ สามารถยื่นคำขอฯ และรับทราบแนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงฯ และประกาศ สผ. รองรับกฎกระทรวงฯ ได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้แทนนิติบุคคลที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่ สผ. เข้าร่วมอบรมจำนวนประมาณ 250 คน การจัดอบรมครั้งนี้ สืบเนื่องมาจาก สผ. ได้จัดทำกฎกระทรวงการอนุญาตเป็นผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 25 เมษายน 2565 ซึ่งประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 และมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2565 และจัดทำประกาศ สผ. รองรับกฎกระทรวงฯ จำนวน 4 ฉบับ รวมทั้ง จัดทำประกาศ สผ. เรื่อง แนวทางการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม รองรับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ในกฎกระทรวงฯ ได้มีการปรับปรุงกระบวนการออกใบอนุญาตฯ โดยมีการปรับลดขั้นตอน และระยะเวลา เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 รวมทั้ง ได้นำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในรูปแบบ e-service ได้แก่ การออก e-License/e-Certificate/e-Document และเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ขอรับบริการ รวมทั้ง ได้มีการกำหนด คุณสมบัติ ผลงาน และประสบการณ์ ของผู้ขอรับใบอนุญาตฯ และเจ้าหน้าที่เพิ่มเติม และได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการควบคุม กำกับ ดูแล ผู้ได้รับใบอนุญาตฯ โดยมีบทลงโทษตั้งแต่เบาไปหาหนัก เป็นต้น

จัดทำและเผยแพร่โดย
กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณรับได้กับเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ยอมรับ อ่านเพิ่มเติม

Privacy & Cookies Policy
slot online situs slot gacor hari ini daftar istanaslot https://buletin303.com/ https://134.209.107.98:777/ https://188.166.233.138/

https://gangster4d.netlify.app/

gangster4d slot

gangster4d

Skip to content